Bài viết

LEADER Được Công Nhận

Master Biện Văn Tranh

Người hành thiền khai ngộ, Master Trainer & Coach, Nhà sáng lập Học viện Đào tạo EMIT, tác giả, nhà cố vấn phong thủy, bậc thầy khai thác năng lượng đá thạch anh, NLP Master Practitioner

Master Hậu Nguyễn

Người hành thiền khai ngộ, Master Trainer & Coach, tác giả, nhà sáng lập Homeschool Emit, NLP Master Practitioner

Leader Lê Thị Thúy Kiều

Leader phụng sự Homeschool Emit được công nhận, Coach NLP Practitioner

Learder Hồ Chung Nhi

Leader Thiền vẽ được Học viện Đào tạo Emit chứng nhận

Leader Hồ Hằng

Trainer Thiền vẽ chì, thiền vẽ màu và Mandalas được ETA Công nhận

Leader Hồng Phạm

Leader Khai sáng trí nhớ bằng Tiếng Anh, Phát âm IPA, đánh vần Tiếng Anh được ETA công nhận

Leader Tuấn Phượng

Trainer Thiền vẽ chì, thiền vẽ màu được ETA công nhận

Leader Phạm Thị Thanh Tuyền

Leader Khai sáng trí nhớ bằng Tiếng Anh, Phát âm IPA, đánh vần và Ngữ pháp Tiếng Anh được ETA công nhận

Leader Nguyễn Khiêm

Leader Thiền vẽ chì, thiền vẽ màu được ETA Công nhận

Leader Yến Ly

Leader Thiền vẽ chì, thiền vẽ màu được ETA Công nhận

Leader Đặng Thị Ngọc

Leader Thiền vẽ Mandalas được ETA công nhận

WARNING: Please upgrade your server to protect against attack risks!