Bài viết

LEADER Được Công Nhận

Master Biện Văn Tranh

Người hành thiền khai ngộ, Master Trainer & Coach, Nhà sáng lập Học viện Đào tạo EMIT, tác giả, nhà cố vấn phong thủy, bậc thầy khai thác năng lượng đá thạch anh, NLP Master Practitioner

Master Hậu Nguyễn

Người hành thiền khai ngộ, Master Trainer & Coach, tác giả, nhà sáng lập Homeschool Emit, NLP Master Practitioner

Leader Lê Thị Thúy Kiều

Leader phụng sự Homeschool Emit được công nhận, Coach NLP Practitioner

Learder Hồ Chung Nhi

Trainer Thiền vẽ được Học viện Đào tạo Emit chứng nhận

;